วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู


ครูจะต้องมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นภาษาไทย
 ทักษะการพูด ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติและเป็นภาษาหลักที่ครูใช้ในการสื่อสารกับลูกศิษย์ ครูจึงต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน เด็กจะได้เข้าใจได้ง่าย เช่น คำสั่งในการทำกิจกรรม คำสั่งในการทำข้อสอบ เป็นต้น
ทักษะการฟัง ครูต้องรู้จักรับฟังไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับผู้ที่อาวุโสกว่าหรือผู้ที่อายุน้อยกว่า เพื่อนำคำพูดเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขตนเอง หรือการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำมาสู่เป้าหมายหลักซึ่งก็คือ นักเรียน
ทักษะการเขียน ครูต้องเขียนตัวหนังสือให้อ่านออก ไม่จำเป็นต้องสวยงามแต่ต้องมีความประณีต บรรจง เพื่อบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของครูผู้สอน
ทักษะการอ่าน การอ่านถือเป็นทักษะที่สำคัญของผู้ที่เป็นครู เพราะครูต้องใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา ต้องรู้ทุกเรื่อง มีความทันยุคทันสมัยต่อข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวัน ซึ่งการอ่านจะทำให้ครูเป็นนักสะสมความรู้ที่ดี ซึ่งความรู้เหล่านั้นก็จะถูกนำมาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ทุกคนอย่างเต็มตามศักยภาพของครู

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างจึงมีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศมากมาย ทำให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่สำคัญถือได้ว่าเป็นภาษาที่2 ของประเทศไทย ครูจึงต้องมีพื้นฐานในภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนด้วย
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์สำคัญอีกหนึ่งชนิดที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นสื่อการสอนที่สำคัญ เพราะจะทำให้นักเรียนได้มองเห็นภาพที่แตกต่างจากในหนังสือ เป็นภาพเคลื่อนไหวสร้างความน่าสนใจให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดี ครูจึงจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น เพื่อเสนอโลกของความรู้แหล่งใหม่ที่ต่างจากในหนังสือให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ที่กว้างไกลขึ้นซึ่งก็จะถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมาก และทักษาะการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: